โปรแกรมตรวจสอบรหัสผ่านระบบ SCMS : e-student
(Forgot your password of SCMS : e-student)
 
ป้อนรหัสนักศึกษา / Student ID :
ป้อนเลขที่บัตรประชาชน / Citizen ID :
(Student of International please input passport id)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียน โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1025, 1021, 1116
More information please contact Registration office Tel. 0-2579-1111 ext. 1025, 1021, 1116